Algemene voorwaarden | Atmetis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

AtMetis B.V. Algemene voorwaarden (2017)

 

Artikel 1 Definities:

Deze algemene voorwaarden bevatten de volgende definities:

a. AtMetis B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 69005427 en verder te noemen AtMetis.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met AtMetis een overeenkomst sluit en verder te noemen opdrachtgever.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en AtMetis.

Artikel 2 Algemeen:

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht verstrekt aan AtMetis, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
b. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
c. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf zijn overeengekomen.

Artikel 3 Opdrachten:

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door AtMetis ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
b. Uiteraard is het mogelijk, na hiertoe gevoerd overleg tussen opdrachtgever en AtMetis om een opdracht, door een vooraf te benoemen functionaris van AtMetis te laten uitvoeren.
c. Onder opdrachten dienen onder andere de navolgende werkzaamheden te worden verstaan:
– Advieswerk
– Contra-expertises
– Inspecties
– Geven van preventie-adviezen – Geven van opleidingen
– Taxaties
– Waardebepalingen
d. De rapportages mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel, waarvoor de opdracht in kwestie is verstrekt. Worden deze voor andere doeleinden gebruikt dan kan AtMetis hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
e. De opdrachtgever verstrekt alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en relevante bescheiden.
f. De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat bij het verstrekken van de relevante gegevens en bescheiden aan de toepasselijke wetsartikelen en gedragscodes Persoonsgegevens is voldaan. Mocht als gevolg hiervan schade ontstaan dan is de opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden.
g. Indien het nodig is naar de mening van AtMetis om de opdracht tussentijds te beëindigen dan staat dit haar vrij. AtMetis zal dan vooraf hiertoe in overlegtreden met opdrachtgever.
h. Ingeval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever zal AtMetis de doorhaar tot op dat moment gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid:

a. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten wordt begrepen -, voordoet , die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop door AtMetis gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat op de betreffende polis van toepassing is. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor AtMetis aansprakelijkheid draagt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door AtMetis gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
b. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de onder a genoemde verzekeringen, is de aansprakelijkheid van AtMetis beperkt tot maximaal driemaal het door AtMetis in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximering van € 10.000,00.
c. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 5 Prijs, facturering en betaling:

a. De door AtMetis opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
b. Voor de door haar verrichte diensten dient AtMetis de BTW in rekening te brengen.
c. Kosten voor de door AtMetis te maken kilometers zijn in de prijs begrepen. Eventuele extra reis-en verblijfskosten zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
d. Verschuldigde sociale lasten en belastingen zullen door AtMetis worden afgedragen.
e. Alle nota’s dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.
f. Indien na aanmaning de opdrachtgever in gebreke blijft zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever. Op dat moment is de opdrachtgever ook de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen:

a. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in overleg te beslechten. De rechtbank in Den Bosch is dan in eerste aanleg bevoegd van het geschil kennis te nemen.
c. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AtMetis is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse Recht.

Artikel 7 Geldigheid en deponering voorwaarden:

a. Deze voorwaarden (Algemene Voorwaarden AtMetis B.V. 2017) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 69005427 en van toepassing op alle opdrachten die op of na 1 september 2017 tot stand zijn gekomen.

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close